Rozliczenia CIS (Construction Industry Scheme)

Jeśli pracujesz w branży budowlanej jako Contractor (Wykonawca) lub Subcontractor (Podwykonawca) powinieneś dokonać rejestracji w systemie CIS i rozliczać się zgodnie z wymaganiami tego systemu. Obowiązek ten dotyczy zarówno osób prowadzących biznes w formie self‑employment, jak również innych podmiotów gospodarczych (Partnership, Spółki LTD).

Sposób rejestracji jak również Twoje obowiązki, zależą od tego czy występujesz w roli Contractora, czy też Subcontractora (możesz być jednym i drugim jednocześnie).

Obowiązki Subcontractora w ramach CIS
  • Rejestracja w systemie CIS jako Subcontractor.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, HMRC ustali wyższą stawkę podatku potrącanego przez Contractora z Twoich płatności (30% zamiast stawiki standardowej wynoszącej 20%).

Obowiązki Contractora w ramach CIS:
  • Rejestracja w systemie CIS jako Contractor.
  • Sprawdzanie statusu współpracujących Subcontractorów w HMRC (tzw. weryfikacja podwykonawców).
  • Dokonywanie płatności Subcontractorom po uprzednim potrąceniu podatku.
  • Odprowadzenie potrąconego podatku do urzędu HMRC.
  • Wydawanie Subcontractorom dokumentów potwierdzających kwotę brutto zrealizowanych płatności i kwotę odprowadzonego podatku (tzw. Statementy CIS).
  • Wysyłanie do HMRC miesięcznego rozliczenia podwykonawców.
  • Przechowywanie dokumentów dotyczących rozliczeń w ramach systemu CIS.

Pracując jako Contractor w branży budowlanej jesteś odpowiedzialny za realizowanie płatność zgodnie z wymaganiami systemu CIS, jak również dopełnienie związanych z tym formalności względem HMRC oraz względem współpracujących Subcontractorów. W przypadku zaniechania wymienionych powyżej obowiązków Contractora, jak również niedotrzymania wymaganych terminów grożą Ci kary nakładane przez HMRC. Realizowanie płatności podwykonawcom w branży budowlanej po uprzednim potrąceniu podatku nie jest opcjonalne, jest obowiązkowe. Ososby/firmy płacące podwykonawcom bez potrąceń podatku łamią przepisy podatkowe narażając się tym samym na kontrole i kary urzędowe.

Przykład
Pan Kowalski będący osobą self‑employed realizuje zlecenie dla swego klienta polegające na remoncie mieszkania. W celu realizacji zlecenia Pan Kowalski prosi o pomoc swego kolegę elektryka (będącego również osobą self‑employed) o przeróbkę instalacji elektrycznej, za co kolega wystawia rachunek na £1000. Pan Kowalski aby zapłacić koledze musi w pierwszej kolejności zarejestrować się jako Contractor w Systemie CIS, zweryfikować swego podwykonwacę, potrącić 20% podatku, przelać koledze pozostałe £800, a potrącony podatek (£200) zadeklarować i odprowadzić do urzędu HMRC w formie miesięcznego rozliczenia podwykonawcy. Niestety nawet pojedyńcze płatności do podwykonawców w branży budowlanej nie są zwolnione z tego systemu.

Więcej informacji na temat rozliczeń w ramach systemu CIS, jak również oferta naszych usług w tym zakresie zostały zamieszczone w zakładkach znajdujących się w pasku bocznym.

Autor: Malgorzata Czuper

»