Realizacja rozliczeń w systemie CIS

Po dokonaniu rejestracji jako Contractor możesz rozpocząć współpracę z Subcontractorami, jednak zanim wypłacisz im pierwsze wynagrodzenie za wykonaną pracę musisz zweryfikować ich status w HMRC. W efekcie weryfikacja urząd sprawdzi, czy dany Subcontractor jest zarejestrowany w systemie CIS oraz poda Ci stawkę procentową, w oparciu o którą będziesz dokonywał potrąceń podatku (20% lub 30%). Przeprowadzenie weryfikacji jest niezbędna w odniesieniu do każdego nowoprzyjętego Subcontractora.

Po sprawdzeniu Subcontractorów możesz realizować płatności za wykonaną pracę po uprzednim dokonaniu potrąceń na poczet podatku dochodowego (zgodnie ze stawką ustaloną przez urząd). Prawidłowe wyliczenie kwoty potrąceń, odjęcie jej od płatności przekazywanej podwykonawcy i odprowadzanie jej do urzędu leży po stronie Contractora.

Jako Contractor jesteś również zobowiązany do wystawiania Subcontractorom pisemnych dokumentów potwierdzających zrealizowane płatności oraz kwoty potrąceń. Dokumenty te noszą nazwę „CIS Payment and Deduction Statements”. Statementy CIS powinieneś wydawać Subcontractorom przy każdej przekazywanej im płatności lub przynajmniej za każdy miesiąc podatkowy (w terminie do 19‑tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni).

Dodatkowo po zakończeniu każdego miesiąca podatkowego musisz wysłać do HMRC zestawienie płatności zrealizowanych w ramach systemu tzw. CIS Monthly Return. Rozliczenie podwykonawców musi wpłynąć do urzędu również do 19‑tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W sytuacji gdy w danym miesiącu nie było żadnych płatności w ramach systemu CIS, urząd również musi otrzymać taką informację w formie zerowego rozliczenia.

Płatności do HMRC

Podatek potrącony z płatności dla Subcontractorów musi zostać przesłany do HMRC po zakończeniu każdego miesiąca podatkowego. Wymagane jest aby płatność ta zaksięgowała się na koncie HMRC najpóźniej do 22‑go miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy. Przykładowo potrącenia podatku CIS za pierwszy miesiąc podatkowy ‑ Kwiecień (trwający od 6 Kwietnia do 5 Maja) muszą wpłynąć na konto HMRC do 22 Maja.

Formalności związane z realizacją rozliczeń w systemie CIS na pierwszy rzut oka mogą wydawać się skomplikowane i budzić niechęć. W rzeczywistości większość Contractorów po zapoznaniu się od strony praktycznej z funkcjonowaniem systemu CIS nie ma z nim żadnych problemów. Oferta biura księgowego Entertax w zakresie rozliczeń CIS umożliwia powierzenie nam wszystkich formalności i spraw rachunkowych związanych z funkcjonowaniem jako Contractor w branży budowlanej.

Świadczymy następujące usługi w zakresie rozliczeń CIS:

  • weryfikacja Subcontractorów,
  • kalkulacja płatności/potrąceń w ramach systemu CIS,
  • generowanie dokumentów CIS Payment and Deduction Statements oraz zestawień dla Contractora,
  • przygotowywanie i wysyłanie do urzędu miesięcznych rozliczeń podwykonawców (CIS Monthly Returns).

Autor: Malgorzata Czuper

»